Thailand
Unicef

" พลังเล็ก ๆ ของพวกเราในวันนี้ คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาในวันหน้า "

บริจาคตอนนี้

ปัจจุบัน เด็กกว่า 2.5 ล้านคน
ในประเทศไทย...
มีชีวิตอยู่อย่างยากจนและแร้นแค้น

ร่วมบริจาค เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กผู้ด้อยโอกาสกับยูนิเซฟ